Dołącz do nas

Aby stać się członkiem Stowarzyszenia Miłośników Fiata 125p należy :

1. Zarejestrować się na forum www.forum125p.pl

2. Przywitać się w specjalnie przeznaczonym do tego dziale

3. Zapoznać się ze statutem Stowarzyszenia

4. Wypełnić Deklarację Członkowską a następnie przesłać nam ją jednym z podanych poniżej sposobów

5. Po otrzymaniu rekomendacji  i odpowiedzi o możliwości przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia należy w ciągu 14 dni opłacić skladkę członkowską.

6. Po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie zostaniesz pełnoprawnym Członkiem Stowarzyszenia Miłośników Fiata 125p

7.W pierwszym roku członkostwa,każdy chcący dołączyć do nas jest zobowiązany do wpłaty składki członkowskiej 100zł/rok(zawarte w tej kwocie jest wpisowe oraz skaldka członkowska). Składka członkowska za każdy kolejny rok wynosić będzie 80zł/os./rok

8. Ważność opłaconej składki w danym roku liczy się od 1 stycznia do 31 grudnia

Wypełnij,podpisz i wydrukuj deklarację członkowską do pobrania poniżej, odeślij ja pocztą na nasz adres lub zeskanuj i wyślij na nasz adres mailowy: stowarzyszenie@klub125p.pl

Pobierz deklarację członkowską……kliknij tutaj

Dane do wpłat:

Stowarzyszenie Miłośników Fiata 125p

ul. Rzeźbiarska 39 m 1

04-633 Warszawa

Raiffeisen Polbank

59175000120000000023108127

____________________________________________________________________

STATUT

Rozdział I
Nazwa i teren działania Stowarzyszenia

 1. Stowarzyszenie Klub Fiata 125p, zwane dalej Stowarzyszeniem Miłośników Fiata 125p działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.
 2. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.
 3. Siedziba Stowarzyszenia mieści się na ul Rzeźbiarskiej 39 m1
  w Warszawie.
 4. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
  Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Stowarzyszenie może używać oznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Stowarzyszenie współpracuje z innymi krajowymi oraz zagranicznymi organizacjami o tym samym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadzie pełnej autonomii.
 7. Działalność stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków.
  W celu usprawnienia działalności Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

Rozdział II
Cele i formy działania Stowarzyszenia

 1. Celem Stowarzyszenia jest:
  -wspieranie integrowania się osób będących miłośnikami Fiata 125p,
  -udzielanie pomocy technicznej i intelektualnej członkom i innym miłośnikom Fiata 125p, umożliwienie im wymiany doświadczeń i opinii,
  -krzewienie wśród społeczeństwa wiedzy i kultury motoryzacyjnej,
  -działanie na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa ruchu na drogach, w szczególności poprzez podkreślenie specyfiki korzystania z samochodu fiat 125p
  -ochrona praw i interesów zmotoryzowanych,
 2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  -prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej,
  -pośredniczenie w wymianie opinii pomiędzy członkami Stowarzyszenia,
  -organizowanie spotkań członków i innych miłośników Fiata 125p,
  -utrzymywanie i prowadzenie strony internetowej o adresie http://www.forum125p.pl a także http://www.klub125p.pl

Rozdział III
Członkowie,ich prawa i obowiązki

 1. Członkowie dzielą się na:
  -zwyczajnych
  -wspierających
  -honorowych.
 2. Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może być każda osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, będąca miłośnikiem Fiata 125p, która złoży wypełnioną deklarację członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd.
 3. Przyjęcia w poczet członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu 30dni od daty złożenia deklaracji.
  Zainteresowany winien być zawiadomiony na piśmie w ciągu 14 dni od daty podjęcia uchwały.
  W razie odmowy przyjęcia na członka, zainteresowany ma prawo w ciągu jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania.
  Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad.
  Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.
 4. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  -wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
  -uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,
  -zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
  -korzystać z pomocy Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,
  -brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu.
  -wspierać działalność Stowarzyszenia finansowo lub rzeczowo.
 5. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
  -przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
  -czynnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
  -regularnie opłacać składki członkowskie,
  -popularyzować działalność Stowarzyszenia i zachęcać do członkowstwa w Stowarzyszeniu,
  -dbać o mienie oraz dobre imię Stowarzyszenia.
 6. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba prawna lub fizyczna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
 7. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia i działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swojego przedstawiciela.
 8. Członek wspierający ma prawo uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia z głosem doradczym, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie działań.
 9. Członek wspierający zobowiązany jest do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczen i przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.
 10. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna będąca członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia przez co najmniej rok i zasłużona w realizacji działań statutowych w czasie tego okresu, lub osoba, która realizowała cele zbieżne z celami statutowymi Stowarzyszenia poza strukturami Stowarzyszenia nie będąc jego członkiem.
 11. Godność członka honorowego nadaje i zatwierdza Zarząd na wniosek grupy 10 członków Stowarzyszenia.
 12. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego.
 13. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.
 14. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustępuje na skutek:
  -dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu,
  -skreślenia przez Zarząd z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres roku,
  -wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia,
  -Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego osobę prawną.
 15. Od uchwał Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje członkom odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia


1. Władzami Stowarzyszenia są:
-Walne Zebranie członków Stowarzyszenia, zwane dalej Walnym Zebraniem,
-Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej Zarządem,
-Komisja rewizyjna.

2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa dwa lata.

3. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz Stowarzyszenia w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby wszystkich członków władz.
W przeciwnym wypadku Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających. Członkowie dokooptowani sprawują funkcję we władzach stowarzyszenia do czasu najbliższego Walnego Zebrania, na którym odbywają się wybory uzupełniające do władz Stowarzyszenia.

4. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

5. Walne Zebrania mogą być:
-zwyczajne,
-nadzwyczajne.

6. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze, oraz raz na dwa lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie (za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej), telefonicznie (za pośrednictwem jednego z członków Zarządu) lub ustnie (przez jednego z członków Zarządu) o jego terminie i miejscu co najmniej 2 miesiące przed terminem Walnego Zebrania.

7. Zarząd zawiadamia członków Stowarzyszenia o planowanym porządku obrad Walnego Zebrania w terminie nie późniejszym niż 14 dni przed jego terminem.

8. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
-z własnej inicjatywy,
-na żądanie Komisji Rewizyjnej,
-na pisemny wniosek co najmniej ¼ ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.

9. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami dla których zostało zwołane.

10. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, przy zadeklarowanym udziale na Zgromadzeniu minimum 1/4 ogólnej liczby członków zwyczajnych i honorowych Stowarzyszenia.

11. Deklaracja udziału w Zgromadzeniu odbywa się przez stawienie się w terminie i miejscu Walnego Zebrania lub pisemnie na ręce Zarządu. W przypadku pisemnej deklaracji udziału członek może zadeklarować udział w podejmowaniu przez Walne Zgromadzenie uchwał, podając rodzaj wyrażonego przez siebie głosu w odpowiednim głosowaniu. Głos taki liczy się przy zapadaniu uchwał Zgromadzenia, jego ważność i rodzaj potwierdza w protokole przedstawiciel Zarządu i Komisji Rewizyjnej. W przypadku wątpliwości co do pisemnej deklaracji udziału wszelkie wątpliwości rozstrzygane są drogą konsultacji telefonicznych z członkiem prowadzonych przez przedstawiciela Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Jeśli nie jest możliwe przeprowadzenie konsultacji drogą telefoniczną i potwierdzenie treści deklaracji udziału, deklaracja traci swoją ważność.

12. W przypadku braku quorum, otwarcie Walnego Zebrania następuje w drugim terminie, nie późniejszym niż miesiąc od terminu pierwszego, a jego ważność nie jest zdeterminowana liczbą obecnych na nim członków.

13. Kompetencje Walnego Zebrania:
-uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,
-podejmowanie uchwał dotyczących absolutorium dla ustępującego Zarządu,
-wybór prezesa i członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej,
-podejmowanie uchwał w sprawach zmiany statutu, rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,
-uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
-rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
-nadawanie godności członka honorowego,
-ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
-decydowanie o zbyciu majątku trwałego Stowarzyszenia.

14. Zarząd Stowarzyszenia składa się z co najmniej trzech osób, w tym Prezesa.
Na pierwszym posiedzeniu Zarząd może wybrać spośród swojego grona wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.

15. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

16. Zarząd zbiera się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej, niż raz na kwartał.

17. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa.

18. Szczegółowe kompetencje, organizację pracy oraz tryb obradowania określa regulamin Zarządu.

19. Kompetencje Zarządu:
-reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
-kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z jego celami statutowymi,
-zarządzanie majątkiem i podejmowanie uchwał w sprawie dotacji, darowizn, spadków, zapisów, środków pochodzących z ofiarności prywatnej,
-sporządzanie sprawozdań z działalności,
-realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
-zwoływanie Walnych Zebrań,
-uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych,
-ustalanie wysokości składek członkowskich,
-przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających,
-rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,
-w szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich,
-ustalenia regulaminu wynagrodzeń za pracę na rzecz Stowarzyszenia.

20. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia i składa się z trzech członków, którzy spośród siebie wybierają przewodniczącego Komisji.

21. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
-kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności stowarzyszenia,
-występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń z kontroli i żądanie wyjaśnień,
-wnioskowanie o zwołanie Walnego Zebrania,
-składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskiem dotyczącym absolutorium dla ustępującego Zarządu,
-zatwierdzanie uchwalonego przez Zarząd regulaminu wynagrodzeń za pracę na rzecz Stowarzyszenia.

22. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego regulaminu. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich ich członków.

23. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

24. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

25. Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie i nie pobierają za nie wynagrodzenia.

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią:
-nieruchomości, ruchomości,
-fundusze, wierzytelności i prawa majątkowe.

2. Na fundusze składają się:
-wpływy ze składek członkowskich,
-dotacje, darowizny, spadki, zapisy oraz środki pochodzące z ofiarności prywatnej,
-wpływy z działalności Stowarzyszenia,
-dochody z majątku Stowarzyszenia.

3. Dochód z działalności Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

4. Do dysponowania majątkiem Stowarzyszenia, tzn. do nabywania, zbywania i obciążania majątku, oraz dysponowania środkami Stowarzyszenia, upoważniony jest Zarząd.

5. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

6. Wszelkie wpływy i wydatki Stowarzyszenia są dokumentowane i w cyklu miesięcznym publikowane na przygotowanej do tego celu stronie internetowej, w celu umożliwienia członkom Stowarzyszenia zapoznania się z nimi.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

1. Zmiany statutu i decyzja o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania, powziętej większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie.

3. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia, Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zebranie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia, nie nastawione na osiąganie zysku, o celach możliwie najbliższych celom, dla realizacji których powołane zostało Stowarzyszenie, na rzecz których przejdzie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.