Regulamin uzupełniający – próba na torze FSO

Prosimy każdego uczestnika zlotu o zapoznanie się z poniższym regulaminem dotyczącym próby sprawności kierowców na torze FSO.

 

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY
Próba sprawności kierowców podczas otwarcia sezonu
Stowarzyszenie Miłośników Fiata 125PTor FSO Warszawa 26.04.2014WSTĘP

Automobilklub Królewski organizuje podczas Zlotu Miłośników Fiata 125p próbę sprawności kierowców na zlecenie Stowarzyszenia Miłośników Fiata 125p. Impreza jest przeprowadzona zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego Kodeksu Sportowego, Ustawy „Prawo o Ruchu Drogowym RP”, Elementami Regulaminu KJS na rok 2013 i niniejszego regulaminu imprezy. Modyfikacje, zmiany i/lub uzupełnienia do niniejszego Regulaminu Uzupełniającego będą publikowane wyłącznie w numerowanych i datowanych komunikatach ogłaszanych przez organizatora.

PROGRAM IMPREZY
Badanie Kontrolne 26.04.2014 godz. 11.30
Odprawa uczestników 26.04.2014 godz. 11.40
Przejazd kolumną po całym terenie 26.04.2014 godz. 12.00
Start prób testowych 26.04.2014 godz. 12.30
Meta prób testowych 26.04.2014 godz. 15.30
Opublikowanie końcowej klasyfikacji i rozdanie nagród 26.04.2014 godz. 16.00

1. USTALENIA OGÓLNE

1.1 Miejsce i termin imprezy
Impreza odbędzie się w dniu 26.04.2014
Start – 26.04.2014, godz. 12.30
Meta – 26.04.2014 godz. 15.30

1.2 Lokalizacja imprezy
Teren dawnego toru testowego FSO, Warszawa, Jagiellońska 69,

1.3 Charakterystyka
Impreza zostanie przeprowadzona w ciągu jednego dnia. Rywalizacja będzie polegać na dwukrotnym pokonaniu próby sprawnościowej. Za każde 0.01 sekundy kierowca otrzyma 0.01 punktu.

Nawierzchnia trasy i prób: Asfalt
Próba nr 1,2– Tor FSO 1 km.

2. ORGANIZACJA

2.1. Nazwa organizatora
Automobilklub Królewski

2.2 Adres
Ul. Górczewska 216, 01-460 Warszawa

2.3 Komitet organizacyjny

Marta Stańczyk II/904/14 Dyrektor Imprezy
Paweł Podbielski I/064 Pomiar czasu
Rafał Jeromin II/873/13 Kierownik BK
Iwona Nowakowska I/112/12 Dyrektor prób
Paweł Palczewski II/902/14 Dyr. ds. trasy
Marcin Dominiak II/901/14 Kierownik Biura
Grzegorz Szolc II/889/14 Asystent ds. sędziów

3. ZGŁOSZENIA

Procedurę zgłoszeń przeprowadza organizator zlotu. Uczestnicy mają obowiązek zapoznania się z regulaminem prób sprawnościowych dostarczonych przez Automobilklub Królewski. Po stronie organizatora zlotu leży opublikowanie regulaminu próby sprawnościowej oraz dostarczenia listy zgłoszonych uczestników organizatorowi próby sprawnościowej przynajmniej godzinę przed jej rozpoczęciem w formie elektronicznej lub pisemnej.

3.1. Uczestnicy

3.1.1. Kierowca musi mieć prawo jazdy, a pilot ukończone 17 lat. Pilot nie jest wymagany i jest osobą towarzyszącą.
3.1.2. Pilot nie może prowadzić samochodu podczas imprezy. W przypadku stwierdzenia prowadzenia samochodu przez pilota, załoga zostanie wykluczona.
3.1.3. Do udziału w imprezie dopuszczeni są wszyscy uczestnicy zlotu, którzy podpiszą niniejszy regulamin i wyrażą chęć uczestnictwa w próbie sprawnościowej.

3.2. Obowiązki uczestników

Do obowiązków załogi należy:
3.2.1 Obecność na odprawie uczestników.
3.2.2. Odbycie wszystkich testów w zapiętych pasach bezpieczeństwa oraz zapiętych kaskach ochronnych, z włączonymi światłami mijania i zamkniętymi szybami. Nieprzestrzeganie powyższych przepisów pociągnie za sobą karę do wykluczenia włącznie.

3.3. Pojazdy dopuszczone

Wszystkie samochody zgłoszone do imprezy muszą posiadać ważne dokumenty uprawniające do poruszania się po drogach publicznych RP, a wszystkie przeróbki muszą być zgodne z załącznikiem J PZM. Organizator ma prawo nie dopuścić samochodu do startu, jeśli nie będzie on spełnia warunków regulaminowych.

3.4. Podział na klasy

Kategoria 1 – do 87 KM
Kategoria 2 – od 87 KM do 112 KM
Kategoria 3 – powyżej 112 KM

4. UBEZPIECZENIE

4.1 Kierowcy uczestniczący w Imprezie muszą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC i NNW.
4.2 Organizator próby sprawnościowej nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody i straty w stosunku do załóg i ich sprzętu, jak również spowodowanych przez uczestników w sposób pośredni lub bezpośredni szkód w stosunku do osób trzecich ich mienia.

5. NUMERY IDENTYFIKACYJNE

5.1 Numery startowe
Numery startowe, dostarczone przez organizatora, załoga we własnym zakresie musi umieścić na przedniej szybie w prawym, górnym narożniku.
Brak numeru podczas trwania imprezy spowoduje karę do wykluczenia włącznie.

6. ODPRAWA UCZESTNIKÓW

6.1. Miejsce i czas
Teren dawnego toru testowego FSO, Warszawa, Jagiellońska 69

7. ROZPOCZĘCIE IMPREZY

7.1. Oficjalne rozpoczęcie
Teren dawnego toru testowego FSO, Warszawa, Jagiellońska 69 26.04.2014 godz. 11.30

Uczestnictwo zgodnie z listą uczestników i numerami identyfikacyjnymi

8. PRZEBIEG IMPREZY

8. Start
8.1.Rozpoczęcie testu sprawdzającego odbywać się będzie z linii startu – samochód ma być ustawiony swoim obrysem przed linią startu. Ustala się następującą procedurę startu:
– zapytanie o gotowość;
– po potwierdzeniu przez załogę gotowości, sędzia rozpoczyna odliczanie 5,4,3,2,1. Sygnałem do startu jest podniesienie ręki do góry przez sędziego.
8.2. Zastosowana zostanie Meta Lotna, po której zawodnik ma obowiązek zatrzymania się na mecie STOP.
8.3. Pomiar czasu podczas testu sprawdzającego dokonywany będzie z dokładnością do 0,01 sek. Za każde 0,01 sekundy kierowca otrzyma 0,01 punktu.

9. BEZPIECZEŃSTWO

9.1 Zaleca się stosowanie w pojazdach klatek bezpieczeństwa zgodnych z załącznikiem „J”
9.2 Sędziowie trasy w punktach obserwacyjnych wyposażeni będą w żółte flagi, mając kontakt wzrokowy z sąsiadującymi punktami.
9.3 Na trasie załogi będą ostrzegane o ewentualnych przeszkodach przy pomocy żółtych flag
Jeżeli okaże się konieczne użycie żółtych flag, zastosowana będzie następująca procedura:
9.3.1. Kierowca, któremu zostanie pokazana żółta flaga musi natychmiast zatrzymać się oraz zastosować się do zaleceń sędziów trasy.
9.3.2 Flagi będą użyte we wszystkich punktach poprzedzających zdarzenie
9.3.3. każde naruszenie niniejszego przepisu pociągnie za sobą nałożenie kary przez Zespół Sędziów Sportowych.
9.3.4 Czas użycia żółtej flagi będzie odnotowany przez sędziego i przekazany Dyrektorowi imprezy oraz Zespołowi Sędziów Sportowych
9.3.5. Każdy uczestnik, któremu pokazano żółtą flagę otrzyma referencyjny czas przejazdu stosując postanowienia Art.41. Regulaminu sportowego Rajdowych Mistrzostw Regionalnych FIA lub będzie musiał zastosować się do decyzji podjętej przez ZSS.

10. NAGRODY

Nagrody zostaną dostarczone przez organizatora zlotu.

Organizator zastrzega sobie prawo do właściwej interpretacji niniejszego regulaminu, wydawania instrukcji dodatkowych oraz komunikatów, stanowiących integralną część regulaminu uzupełniającego jak również do całkowitego odwołania próby sprawnościowej jeśli organizator zlotu nie spełni wymogów regulaminu.

Zabrania się wznoszenie przez kibiców i uczestników okrzyków o treści rasistowskiej, faszystowskiej, antysemickiej, nacjonalistycznej, satanistycznej, rażąco nieetycznej, pochwalającej terroryzm, nawołującej do waśni i nienawiści a także za eksponowanie napisów i znaków o tej treści. Za stwierdzony fakt takiego zachowania uczestnikowi imprezy grożą kary do wykluczenia włącznie, a kibicom wydalenie z terenu rozgrywania imprezy.

Załącznik 1
Zestaw kar regulaminowych
Samochód nie spełniający wymogów regulaminu Niedopuszczenie do startu
Nieobecność na odprawie uczestników Niedopuszczenie do startu
Odbycie testów w niezapiętych pasach i/lub kaskach ochronnych Wykluczenie
Niesportowe zachowanie Wykluczenie
Za przewrócenie jednego słupka lub przesunięcie poza obrys podstawy 5 pkt.
Za nieprzepisowy start (falstart) 5 pkt.
Za nieprawidłowe przejechanie trasy testu lub nieukończenie go Limit 150% punktów karnych najlepszego uczestnika